décor_titre
Lépidoptères de France
Nomenclature de référence : Taxref de I.N.P.N.              ©  Alain Cosson 2024


Ile de la Réunion


  Planches :   chenilles    imagos

----------------------------Lycaenidae

  Chilades pandava
  Leptotes pirithous
  Zizeeria knysna

----------------------------Nymphalidae

  Danaus chrysippus
  Henotesia narcissus
  Junonia rhadama
  Neptis dumetorum
  Phalanta phalanta

----------------------------Pieridae

  Catopsilia florella
  Eurema floricola

----------------------------Erebidae

  Argina astrea
  Eilema squalida
  Eublemma anachoresis
  Hypena laceratalis
  Nyctemera insulare
  Rivula dimorpha
  Utetheisa elata

----------------------------Noctuidae

  Agrotis longidentifera
  Apospasta rubiana
  Chalciope delta
  Euplexia borbonica
  Gesonia obeditalis
  Leucania pseudoloreyi
  Lithacodia blandula
  Magulaba moestalis
  Mentaxya palmistarum
  Mocis mayeri
  Mythimna pyrausta
  Ochropleura megaplecta
  Pleuronodes apicalis
  Polydesma umbricola
  Remigia conveniens
  Trigonodes hyppasia

----------------------------Geometridae

  Ascotis terebraria
  Asthenotricha tripogonias
  Chloroclystis androgyna
  Chloroclystis angelica
  Chloroclystis costicavata
  Chloroclystis derasata
  Comostolopsis leuconeura
  Eupithecia graphiticata
  Pisoraca lyciscaria
  Scopula internataria
  Scopula lactaria
  Traminda obversata

----------------------------Crambidae

  Bocchoris gueyraudi
  Cnaphalocrotis grucheti
  Cnaphalocrotis nr grucheti
  Conocramboides seychellellus
  Diaphania indica
  Duponchelia fovealis
  Glyphodes shafferorum
  Herpetogramma neloalis
  Maruca vitrata
  Microcrambon paphiellus
  Palpita vitrealis
  Piletocera reunionalis
  Scoparia resinodes
  Spoladea recurvalis
  Uresiphita gilvata
  Zebronia phenice

----------------------------Pyralidae

  Ambia gueneealis
  Parachma lequettealis

----------------------------Tortricidae

  Borboniella allomorpha
  Episimoides erythraea
  Lobesia rapta

----------------------------Tineidae

  Amphixystis syntricha

----------------------------Praydidae

  Prays citri

----------------------------Stathmopodidae

  Stathmopoda sp

----------------------------

  NON IDENTIFIES

Cliquer sur une photo pour l'agrandir ...
Amphixystis syntricha (Meyrick, 1910)
Longueur de l'antérieure = 11-13 mm
Période de vol =
Octobre 2010
Plantes hôtes : à définir.